@bjornar ja det er matmangel i USA nå, men ingen snakker om det, og det er Bill Gates sammen med FN og WHO som vil presse frem disse digitale tattoveringene som alle skal måtte ha verden rundt.

Ser om jeg finner lenken til der de snakker om det, men nå står det også om dette i vanlige nyhetssider som CNN, BBC osv.

@bjornar har hørt litt fra han tidligere.

Har du fått med deg nyheten om at de vil tvinge deg til å ta vaksiner ellers vil du ikke kunne reise, ta tog, gå på skole osv ?

@bjornar Supert. Da får jeg starte med våpen trening og se hvordan det går 🙂

@bjornar ja det er underlig hvordan folk lar sin politisk korrekthet styre hva de skal tro og ikke tro på selv om faktaene peker en annen vei.

Men har du hørt noe om når treningen starter opp igjen?

So, I am going to try to create a little game and let people earn money on participating. You will earn my ERC20 Token called (Experience Points/EXP) and you will when you have earned 1000 EXP level up and then earn 20€.

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!