@aage Ganske utrolig ja. Kan ikke stole på vannet man drikker, og maten man spiser etter hvert😅 Det har men vel ikke kunne gjort på en stund heller da. Fluor var vel et primitiv måte å senke folks kognitive funksjon på. Vi har det jo ikke i vannet i Norge, men i tannkrem er det jo. Utrolig at barn får fluortabletter å tygge og svelge i tillegg. Har kjøpt meg vanndestillator da😀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!