Follow

@bjornar disse har en god del videoer som jeg liker. Hva synes du om dette ?

youtube.com/watch?v=SHyZaQIJwm

· · Web · 1 · 0 · 2

@aage Jo, det så bra ut :) en del aikidolignende ting egentlig, men litt mer praktisk applikasjon. Har holdt på med litt lignende på systema, og også med Kashif i klubben, men det er vanskelig å få til mot en virkelig motstander, særlig en som er større. Tror det er viktig som de viser å prøve å komme ut før han har fått satt virkelig taket.

@bjornar Ja, det er jeg enig i. Jeg vil være tilbake på trening når det åpnes for trening nå etter covid 🙂 er endelig klar til å prøve og se hvordan formen er.

@aage Kommer du på grilling med klubben i morgen i Økernparken? kl 18. 30.

@bjornar ja, tenkte jeg skulle ta en tur ned og hilse. 😀

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!