Follow

Jeg startet piratpartiet i Norge. Og ble kastet ut fordi jeg ikke tilhører venstresiden.

Så jeg vet nå ikke helt jeg.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!