Follow

Alle har hørt myten om at "Alle kamper ender på bakken?"

Vel, det er KUN en rapport fra 80 tallet i LAPD som underbygger denne påstanden.

Her er et interesant intervju.

youtube.com/watch?v=I_tMkWoUN1

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!