Hvorfor er det ingen som ser på tallene, og stiller noen kritiske spørsmål til den offisielle forklaringen på covid-19 som gis av myndighetene?

sundvor.com/arkiv/4954

@bjornar hva synes du om denne, og har du hørt noe om når innetreningen begynner opp?
Se «AIKIDO, BJJ, NINJUTSU AND KARATE, VERSUS A BULLY!» på YouTube
youtu.be/05ibzob1iz0

Hvorfor er det ingen som ser på statistikken og spør seg hvorfor vi frykter covid så veldig?

sundvor.com/arkiv/4792

My rule for social networks:

What you're reading here typically isn't anyone's opinion. It's merely a thought someone had and shared with you in written form.

We should really try and stop judging or criticizing people as if we're reading their master's thesis.

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!