Norsk venstreside og norske aviser ønsker at det blir mer rasisme ser det ut som.

nisseland.net/arkiv/1870

Hvorfor er det ingen som snakker om alle de som er drept under demonstrasjonene ?

nisseland.net/arkiv/1860

Det er underlig at politiet ikke er bedre trent til å håndtere en arrestasjon slik de unngår å drepe folk?

George Floyd hadde nok ikke trengt å dø om politiet hadde sett seg selv mer som tjenestemenn en som elitens håndhevere!


nisseland.net/arkiv/1800

Du kan dele denne med folk så de finner veien til oss 🙂

Da er det Lørdag og på tide å slappe av litt 😀

Når skal vi få en presse som gir oss sannheten fremfor politisk korrekt svada?

nisseland.net/arkiv/1770

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!