Follow

Det er underlig at politiet ikke er bedre trent til å håndtere en arrestasjon slik de unngår å drepe folk?

George Floyd hadde nok ikke trengt å dø om politiet hadde sett seg selv mer som tjenestemenn en som elitens håndhevere!


nisseland.net/arkiv/1800

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!