Follow

@AnnKarin hei, og velkommen til Mastodon Norge 🙂

Nå er det bare å poste, like og følge folk. Og eventuelt invitere andre 😀

Jo flere vi blir jo bedre blir der.

@Ekstremisten hei du. Må bli litt kjent med systemet her. Gjør sikkert mye toill i begynnelsen. 😂

@AnnKarin ja det er greit å bli kjent med hvordan ting virker.

Som du ser så er vi ikke så mange her enda, men vi håper at jo flere som blir med jo bedre blir det så her er det bare å invitere folk med.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!