Follow

Er du for eller imot menneskeheten er det egentlige spørsmålet her.

Dagens miljøbevegelse er imot mennesker og for naturen, men hvilken rolle spiller det om det er krystallklart vann, ren luft og flott vær om INGEN MENNESKER er her og kan oppleve det??

Vi må ha en miljøpolitikk som er MENNESKEVENNLIG for er den først det så er den automatisk også dyre og naturvennlig.


nissepartiet.no/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!