Follow

Vi trenger flere folk her inne på serveren vår. Så hjelp til å invitere venner og kjente alle sammen.

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!