Follow

Jeg håper flere blir med og bygger opp Mastodon Norge.

Inviter venner og kjente, og bidra til at vi får mer frihet her i landet.

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!