Follow

Nå må vi forsøke å få med flere folk her 😀

Inviter venner og kjente.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!