Follow

Hvordan kan man si velferdsstatens eksistens er truet uten at man gjør tak for å begrense innvandringen som koster staten milliarder av kroner hvert år?

nettavisen.no/nyheter/sanner-s

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!