Follow

Nå er Nissepartiets sider snart klare til lansering :D

Jeg gleder meg til å se folks reaksjon på politikken vår.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!