Follow

Jeg håper alle de som har en profil her inne nå vil bli litt mer aktive slik at vi kan få samfunnet her til å vokse.

Bli aktive og post mer :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!