Follow

Da er alt oppe og går som det skal, og vi har nå vår egen videokanal med navnet PeerTube Norge 😛

Nå er det bare å si fra hvis dere vet om en sensurert video som vi må få publisert.

peertubenorge.com/videos/watch

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!