Asux☑️ boosted

Why do people think they know more than they do and not listen to the once that know something?


youtube.com/watch?v=TW3HEBFB6K

Da trenger vi å få aktivert alle som er medlemmer av Mastodon Norge 🙂

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Vi trenger flere folk her inne på serveren vår. Så hjelp til å invitere venner og kjente alle sammen.

Asux☑️ boosted
Asux☑️ boosted

Jeg håper flere blir med og bygger opp Mastodon Norge.

Inviter venner og kjente, og bidra til at vi får mer frihet her i landet.

Show more
Mastodon Norge

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!